Moment pravdy sa blíži

 

V Južnej Amerike dochádza k javom, ktoré si nevieme dobre vysvetliť, jedným z nich sú nočné svetlá nad Uritorcom, ktoré kreslia rôzne tvary a dokonca i slovo AUM.

Mnohí ľudia boli svedkami manifes­tácií svetelných holubov a iných obrazcov zo svetiel nad oblasťou Uritorco v Argentíne. Tento jav zachytili aj početné snímky a filmové štáby... Všetko to súvisí so záhadným mestom Erx. Lekár gréckeho pôvodu Angel Cristos Acogla­nis (nazývaný majster Sarhuma) je s týmto mestom, ktoré sa z času na čas materializuje v našom rozmere, úzko spojený. V posled­nom čase sa o Erxe hovorí na celom svete tak veľa, že nemôžeme mlčať ani my. Ústrednou postavou, ktorou sa všetko začalo, je Acoglanis-Sarhuma, ktorý povedal, že Erx, tak ako Šambala v Tibete, sa ukazuje len za­svätencom, ktorí vyslovia slová sily, spôsobu­júce, že mesto sa objaví v našom rozmere. Indiáni Comechingones tam chodievali na púť (ako moslimovía do Mekky) a robili tam rituály pre zasvätencov. Kontakty Acoglanisa s Erxom sa začali už v čase, keď sa pripravoval na štúdium medi­cíny. Predtým sa však učil u dalajlámu v Tibe­te. Ten mu odporučil hľadať v Argentíne mesto Erx, ktoré je bezprostredne spojené so Šambalou. Acoglanis cestoval sedem rokov,

kým našiel kozmické mesto v údolí Valle delia Luna v horách Uritorco, kde sú zvláštne skal­né formácie menom Los Terrones, ktorých energie môže vnímať každý návštevník.

 

Čo tu zanechali bohovia

Acoglanis hovorí, že po tom, čo naši bohovia stvoritelia, ktorí k nám prišli z kozmického priestoru, odleteli do svojich hviezdnych sídel, na Zemi zostalo veľa podzemných alebo nadrozmerných miest, v ktorých nie­ktorí bohovia zostali, aby sledovali evolúciu bytostí, ktoré stvorili. Títo „strážcovia" naučili ľudí roľníctvu, obrábaniu kovov, písmu, astrológii a mágii.

Majster Sarhuma (Acoglanis) hovorí: „To oni sa vždy zaoberali manipuláciou našej DNK, aby sme mohli z jedného stupňa preskočiť na iný... V súčasnosti pripravujú ľudstvo na veľ­kú zmenu. Rodí sa už veľa modifikovaných detí, ktoré sú inteligentnejšie a chápavejšie ako predchádzajúce generácie." Túto skutoč­nosť potvrdzuje aj veľa duchovných ľudí, psychotronikov alebo tých, čo sa zaoberajú chanellingom. Hovoria, že jednou z príčin, prečo sa svet tak prudko mení, je okolnosť, že deti, ktoré sa teraz rodia, sú často vyspelé duchov ne bytosti. Niektorí z nás možno vedia, že tie to duše zostupujú do našej trojrozmernej skutočnosti zámerne a dobrovoľne, hoci je neraz; ťažké pochopiť, prečo si niekto zvolí prísť na svet ako dieťa choré na AIDS, rakovinu alebo znetvorené. Tieto deti žijú často iba niekoľko hodín, týždňov či mesiacov (alebo 4 - 6 ro­kov) v telách poznačených bolesťou a utrpe­ním. Majú však dôležité poslanie, (O tom inokedy).

V celom vesmíre bytosti svetla a vysoko rozvi­nuté entity ustavične pracujú na zdokonaľo­vaní všetkých stvorení. Majster Sarhuma z mesta Erx nazval tieto bytosti kozmickými záhradníkmi vzhľadom na veľkú očistnú prácu, ktorú vykonávajú na všetkých úrov­niach Zeme a človeka.

Tieto formy sú v kontakte aj s mimozemskými bytosťami (civilizáciami), ktoré sa nachádzajú na rovnakom stupni duchovnej úrovne evolú­cie. Všetky tieto inteligencie spája v súčasnos­ti jeden cieľ: pomôcť ľudstvu vo fáze uzavre­tia jedného evolučného cyklu a otvorení nového.

 

Prechod do nového sveta

V tomto období dôjde k významným udalos­tiam, ktoré nám umožnia urobiť skok do iného rozmeru. Musíme na to však byť pri­pravení...

V Južnej Amerike boli aktivované nové ener­getické centrá planéty: Tibet a India sa nachádzajú v stave spánku. V súčasnosti sú aktivované Erx a Iberah v Argentíne, Aurora v Uruguaji, Mirna Jad v Brazílii a MizTli Tlan v Peru, ktoré nahradilo Šambalu, najdôležitej­šie miesto planetárnej energie. V Európe je aktívna Fatima v Portugalsku, v Ázii Anu Tea v Japonskom mori. Energie v týchto centrách majú ženský charakter. Do­teraz totiž dominovali mužské energie. Zme­na bude viesť k znovunastoleniu rovnováhy. Žena prežije prebudenie vo svojej fyzickej časti, muž rozvinie ženskú časť svojej duše: kreativítu, intuíciu a emócie. To je nevyhnut­ná podmienka prechodu do nového sveta.

 

Človek - výsledok experimentu

Čoraz viac vedcov je presvedčených o tom, že človek nepochádza z opice, ale že život bol na Zemi „zasiaty z iných planét a galaxií", pričom len časť ľudstva je plodom práce Anunnaki (sumerských bohov), o ktorých hovorí Zecharia Sitchin, J. VVojnar a ďalší. Je možné, že rôzne rasy pochádzajú z rôznych kmeňov, ktoré vznikli na iných planétach a boli sem presadené, aby sa naučili mierové­mu spolunažívaniu. Ak to naozaj bolo tak, znamenalo by to, že sme sa nevyvinuli v súla­de s predpokladmi. Ak by sme však boli schopní takej lásky, akú si vesmír vyžaduje,

mohli by sme byť zapojení do galaktickej rodiny a získať vyššie poznanie i možnosti, ktoré z toho vyplývajú. Mnohí duchovní predstavitelia dnes tvrdla, že každých 2160 rokov (tzv. platónsky me­siac) sa na našej planéte rodí avatar, aby odo­vzdal ľudstvu hlavné zásady poznania a vie­dol ľudstvo k transformácii. Avatari inkarnujú dominujúcu slnečnú zásadu v jednotlivých érach. Pre Mojžiša to bola éra Barana, pre Ježiša éra Rýb a ďalší, ktorý sa už mohol narodiť, bude determinovaný znamením Vodnára. Žiaľ, tieto svetelné bytosti, ako Ježiš, boli na Zemi zbavené života. Ľudia sú totiž vždy ochotní odpúšťať chyby, ale nie cnosti...

 

Nikto nás nebude zachraňovať

V čase veľkých zmien sa vyskytuje aj veľa falošných prorokov, „vyvolených", siekt a tých, ktorí sa vydávajú za kontaktérov a hlásajú scestné myšlienky či žiadajú za svoje mimoriadne schopnosti nehorázne peniaze. Čech Jaroslav Chvátal upozorňuje, že nemôžeme čakať, že nás ktosi zachráni, ako to hlása istý český kontaktér, ale aj viacerí americkí „proroci", ale si „musíme zjesť, čo sme si sami navarili", sami uviesť veci do poriadku... Skutočnými kontaktérmi sú tí, kto­rých misia spočíva v príprave miesta pre duchovno v novom začínajúcom sa cykle, a nie vždy si uvedomujú, že nimi sú.

 

Duchovné centrum novej éry

Podľa brazílskeho spisovateľa Triquerlnha, ktorý mal veľa rôznych skúseností s nadroz­merným mestom Erx a získal bezprostredné vedomosti od Majstra, v súčasnosti je na našej planéte sedem energetických centier, z toho tri sú najvýznamnejšie. Prvým objave­ným centrom bol Erx v strednej časti Argentí­ny. Prebudenie tohto centra, ktoré je mýtic­kým miestom zasvätenia, má uvoľniť Zem od

pôsobenia negatívnych síl a autodeštrukcle. Tam je zemská čakra, miesto (v blízkosti Capilla del Monte) ustavične navštevované bádateľmi, mystikmi a ufológmi. Všetci tam majú neobyčajné skúsenosti, ale pre­dovšetkým sa tam podrobujú energetickému očisteniu.

Erx existoval vždy, ale bol skrytý nediskrétnym ľudským očiam. Len nemnohí poznali jeho presnú polohu. Na tomto magickom mieste, v zemských hlbinách, sa nachádza mnohorozmerné mesto a to, čo môžeme pozorovať, je len jeho odrazom. Majstri však tvrdia, že Erx bude objavený ako trans­cendentálne duchov­né centru m novej éry. V posvätnej doline Erx cítiť neviditeľnú prí­tomnosť kozmických bratov, čo sa okrem iného prejavuje aj intenzívnou vôňou gerania a občas aj kadidla, čo signalizuje prítomnosť kozmic­kých kňazov či duchovných bytostí. V tomto energetickom kruhu planéty, ktorý je bodom prebudenia ženskej energie svetla, možno niekedy vycítiť prítomnosť celej kozmickej hierarchie, ktorej cieľom je prebudenie síl a zodpovednosti v mysliach ľudí, ktorí tam prichádzajú z celého sveta.

V súčasnosti, keď sa uzatvára jeden cyklus a otvára druhý, nastupuje prebudenie pravé­ho kozmického vedomia.

 

Boj medzi duchom a hmotou

V súčasnosti sa odohráva veľký boj medzi duchom a hmotou. Na tomto bojovom poli

existuje bod rovnováhy, v ktorom dvojitosť nachádza svoj bod, na ktorom sa konflikt konči. Vtedy dva rodí tri. Všetky protivenstva, ktoré človek i planéta prežívajú, sú dielom energie zvanej ONO - ZÓNE, ktorá vytvára efekt zrýchlenia. Jeho výsledkom sú morské, vulkanické, seizmické fenomény vrátane všet­kých chorôb najmä psychických. Sú spôsobe­né zlým riadením svojho tela a neznalosťou zákonov riadiacich rôzne telá človeka. Táto energia obohacuje všetkých, ktorí na sebe pracovali, a „trestá" organizmy nečisté a nevyvážené. Zdá sa byť paradoxné, že tieto náhle konflikty vedú človeka k masovému prebudeniu nového rozmeru v spôsobe bytia a k prechodu o oktávu vyššie. V súlade so spomínanou energiou a zemský­mi čakrami sa mesto Erx definitívne aktivizo­valo 9. 9.1999. Od tej chvíle sa začali najvýz­namnejšie zmeny. Najväčším trojuholníkom sily a energie ONO - ZÓNE sú v súčasnosti okrem Erxu Aurora a MizTli Tlan. V súvislosti s končiacim sa cyklom sa veľa ľudí vydávalo do Indie, Nepálu či Tibetu. Niektorí tak z neznalosti robia aj naďalej. Kňaz Sarhu-ma však tvrdí, že čakry Zeme, ktoré odovzdá­vali mužskú energiu ohňa, po invázii Číňanov upadli do spánku. Energia Rýb, ktorú pred­stavovali, pomaly zanikne a postupne sa pre­búdza energia novej éry. Podľa brazílskeho spisovateľa Triguerinha, ktorý bol v kontakte s majstrom Acoglanisom a má veľa skúseností s Erxom, Miz Tli Tlan sa

nachádza na skrytom mieste v Peru a zodpo­vedá dávnej Šambale. Erx je v strednej Argentíne v provincii Cór­doba v Mesačnej doline. Aurora je miesto v Uruguaji v provincii Salto a čiastočne v provincii Entre Rios v Argentíne. Je to miesto, ktoré slúži na uzdravenie planéty. O vzniku mesta Erx a prebudení nového vedomia v novom type človeka si povie­me viac nabudúce.