Několik nejpoužívanějších obratů a výrazů...

A

A muliere initium factum est peccati * U ženy jest počátek hříchu (Apokryfy, Sírachovec 25,33)

A posteriori * Dodatečně (usuzovat)

A priori * Předem bez důkazů (usuzovat)

Absit violentia rebus * Násilí budiž vzdáleno věcem ( J.A.Komenský)

Accipere humanum est, inopi donare deorum * Přijímat dary je lidské, dávat chudým je božské

Ad absurdum * Až k nesmyslnosti

Ad hoc * K tomu, jen pro tento účel

Ad acta * Ke spisům (odložit spisy jako vyřízené)

Ad finem saeculorum * Až do konce věků

Ad infinitum * Do nekonečna

Ad praesens ova cras pullis sunt meliora * Mít hned vejce je lepší, než mít zítra kuřata (lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše)

Ad vocem populi * K hlasu lidu, k veřejnému mínění (se obracet), s ohledem na vůli lidu, veřejné mínění

Adamante durior * Tvrdší než ocel (o bezcitném, zatvrzelém člověku)

Aequa durant semper * Spravedlivé věci trvají věčně

Aeterna Urbs * Věčné město (Řím)

Affirmanti, non neganti, incumbit probatio * Důkaz musí podat ten kdo tvrdí, ne ten, kdo popírá (Své tvrzení musí dokazovat žaloba, ne obhajoba, práv)

Alea iacta est * Kostky jsou vrženy (Caesar)

Alias * Jinak, jindy

Alma mater * Živná matka, (universita)

Alibi * Na jiném místě, jinde, u jiného

Alter ego * Druhé já

Amicitia vera in calamitate agnoscitur * Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství

Asinus manebis in saecula saeculorum * Zůstaneš oslem na věky věkův

Atlas * Pohoří v Mauretánii, obr nesoucí klenbu nebes

A t l a n t i s * Atlantida, bájný ostrov podle Platonova Timaia a Kritia, skutečnost, nebo pozadí pro dokreslení ideálního státu?

Audacem fortuna iuvat * Odvážnému štěstí přeje

Audiatur et altera pars * Nechť je slyšena i druhá strana

Ave Caesar (Imperator), morituri te salutant * Buď zdráv Caesare (císaři), jdoucí na smrt tě zdraví (Pozdrav císaři římských gladiátorů, nastupujících do arény)

 

B

Bacchus et argentum mutant mores sapientum * Víno a peníze, mění i mravy mudrce

Barbam video, sed philosophum non video * Vousy vidím, ale filozofa nevidím (A. Gellius, Attické noci)

Beati possidentes * Šťastní, kteří něco mají

Beatus non est, qui habet, quae cupit, sed qui non cupit, quae non habet * Blažený není ten, kdo má, po čem touží, ale ten, kdo netouží po tom, co nemá

Bella gerant alii * Války ať vedou jiní

Bis dat, qui cito dat * Dvakrát dává, kdo rychle dává

Bona fide * V dobré víře

Bonae mentis soror est paupertas * Sestrou poctivé mysli je chudoba ( Pro dobrotu na žebrotu)

Bursa vacans aere vetat inter vina sedere * Měšec chudý na úbytě, do hospody nepustí tě (Bez peněz do hospody nelez)

 

C

Cacatum non est pictum * Naděláno není malováno ( O falešném umění, pokrytectví ap.)

Calamitas virtutis occasio est * Neštěstí je příležitost pro statečnost (Seneca ml.)

Candida candidis * Čistým čisté

Canes plurimum latrantes raro mordent * Psi, kteří nejvíce štěkají, zřídka koušou

Caput regni * Hlava království, hlavní město království (Praga caput regni...)

Carpe diem * Užij dne (Horatius)

Carthago delenda est * Kartágo musí být zničeno (Často užívaná část Catonova výroku: Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam)

Casta est, quam nemo rogavit * Poctivou je jen ta, kterou nikdo nechtěl (V básni říká kuplířka: Panna je jen ta, o níž nikdo neměl zájem, nehezká, nepřitažlivá)

Casus beli * Důvod k válce, příčina sporu

Causa * Důvod, příčina, případ

Cave multos, si non times singulos * Jestliže se nebojíš jednoho, střez se mnohých (Mnoho psů, zajícova smrt)

Cave tibi a cane muto et aqua silente * Střez se němého psa a tiché vody

Charta non erubescit * Papír se nečervená (nestydí)

Christianos ad leones * Křesťany lvům (Tertulianu, Apologetika 40 - odmítání zlovolného svalování zodpovědnosti na křesťany: "Si Tiber ascendit in moenia, si Nilus non ascendit in rura, si caleum stetit, si terra movit, si fames, si lues, statim - Christianos ad leonem!"

Civitas in civitate * Stát ve státě

Cogito, ergo sum * Myslím, tedy jsem (Descartes)

Condicio sine qua non * Podmínka, bez níž ne

Contra * Proti

Cui bono * Komu ku prospěchu

Cui vis est, iusnon metuit * Kdo má moc, práva se nebojí

Cuius panem edo, illius carmina edo * Koho chleba jídám, toho píseň zpívám

Cum cecidero, surgam * Kdykoliv upadnu, vstanu

Cum tacent, clamant * Tím, že mlčí, křičí (Cicero)

Curriculum vitae * Běh života, životopis

 

D

Damnat , quae non intelligunt * Odsuzují to, čemu nerozumějí

De duobus malis minus est semper eligendum * Ze dvou zel je vždy třeba vybírat to menší

De facto * Skutečně, ve skutečnosti

De gustibus non est disputandum * O chuti se nediskutuje, vkus je mimo diskuzi (Proti gustu žádný dišputát)

De iure * Podle práva ( dle zákona)

De mortuis nihil nisi bene * O mrtvých jenom dobré

De omnibus est dubitandum * O všem je třeba pochybovat (Aristoteles, základní premisa racionalismu)

Dicere non est facere * Mluvit, neznamená jednat

Definire * Určovat, vymezovat

Diem perdidi * Promarnil jsem den

Dies irae * Soudný den, den hněvu

Digito compesce labellum * Prst na ústa přilož, Mlč!

Disce aut discede * Uč se, nebo odejdi

Dives, qui sapiens est * Bohatý je ten, kdo je moudrý

Divide et impera* Rozděl a panuj

Dominus vobiscum * Pán s Vámi

Dubia fortuna * Pochybné štěstí

Dum spiro, spero * Dokud dýchám, dotud doufám

Duplex * Dvojitý, dvojnásobný

Dura lex, sed lex * Tvrdý zákon, ale zákon

Dixi * Domluvil jsem, řekl jsem své, skončil jsem

 

E,F

E, ex * z, ze latinská předložka ( na ex!, do dna úplně)

Ecce homo * Ejhle člověk

Errare humanum est * Mýliti se je lidské (Seneca st.)

Excitare fluctus in simpulo * Vyvolat bouři ve sklenici vody (dělat z nečeho nevýznamného velký rozruch)

Faber est suae quisquefortunae * Každý je tvůrcem svého osudu (Claudius Caecus)

Facta probant homines * Činy svědčí o lidech

Fata viam invenient * Osud si najde cestu

Fatum est series causarum * Osud je řadou příčin

Fide, sed cui fidas, vide * Důvěřuj, ale dívej se komu (obdoba: důvěřuj, ale prověřuj)

Finis coronat opus * Konec korunuje dílo

Forma * Tvar, podoba

Forma viros neglecta decet * Mužům sluší nedbalý vzhled (Ovidius, Umění milovat)

Formula * Pravidlo, (právní nebo jiný předpis)

Fortiter in re, suaviter in modo * Tvrdě za cílem, mírně ve způsobech

Fugam victoria nescit * Vítězství nezná útěk

Fundamentum * Základ, podklad

 

G

Gaudeamus igitur * Radujme se tedy

Genius loci * Duch místa (atmosféra, dobrý pocit na onom místě)

Genus * Rod, druh, pokolení

Graeca sunt, non leguntur * Je to řecky, nečte se (Obratu používali středověcí mniši, písaři, kteří z neznalosti řečtinyvynechávali při překladu řecká slova s odůvodněním, že to nejde přečíst. současnosti se termín používá spíše jako parafráze - Bohemica, non leguntur!

Grandibus exigui sunt pisces piscibus esca * Pro velké ryby jsou drobné rybky vždy vítanou stravou

Gravis * Těžký, důležitý

Guta fortunae prae dolio sapientiae * Kapka štěstí nad bečku moudrosti

 

H

Habitus * Držení těla, šat, podoba, stav, vzhled

Hannibal ad (ante) portas * Hannibal před branami (Význam: Nepřítel je u bran, hrozí největší nebezpečí, bezprostřední ohrožení, jako rčení používá již Cicero, je to situace z 2. punské války 218-201př.Kr., kterou líčí Livius v Dějinách)

Hic sunt leones * Zde jsou lvi ( tak se na starých mapách označovalo neprobádané území)

Historia, magistra vitae * Historie, učitelka života

Hodie mihi, cras tibi * Dnes mně, zítra tobě

Hominem te esse memento * Pamatuj, že jsi člověk (Slova pronášel k tomu určený otrok, byla určena římskému vojevůdci, který zvítězil v boji, a měla ho varovat před nezměrnou pýchou)

Homo homini lupus * Člověk člověku vlkem

Homo quantum scit, tantum potest * Kolik člověk zná, tolik zmůže

Honoris causa * Z důvodu úcty (pocty, vážnosti)

 

I

Igne natura renovatur integra * Příroda bude znovusjednocena ohněm ( parafráze na svaté iniciály INRI, Iezus Nazarenus, Rex Iudaeorum, Ježíš Nazaretský, král Židovský), tajná formule všech esoteriků, značící apokalyptické vize...

Ignorantia * Nevědomost, neznalost

Imprimatur * Budiž vytištěno (souhlas s tiskem)

Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis * Krutá jsi, lásko, kam ty až doženeš smrtelná srdce (Vergilius)

In absentia * V nepřítomnosti

In cauda venenum* Ve chvostu jed ( obvykle o jedovatosti, přeneseně i na konci ústního nebo písemného projevu)

In flagranti * Při činu (někoho přistihnout)

In medias res * Doprostřed věcí

In vino veritas * Ve víně je pravda

In usum Delphini * Pro potřebu "delfína" (neboli dauphina, prince, následníka trůnu z obd. Ludvíka XIV, kdy při vydání výboru z antických autorů pro výchovu, byly vynechány z důvodů dobrých mravů, některé stati. Přeneseně tedy o vydání děl, která byla zcenzurována, většinou z mravnostních důvodů.

Inde datae leges, ne firmior omnia posset * Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno (Ovidius)

Inter arma silent musae (leges) * Mezi zbraněmi mlčí umění (zákony)

 

L

Lapsus calami * Pochybení pera, přepsání

Lapsus linguage * Pochybení jazyka, přeřeknutí

Labor viris convenit * Úsilí náleží mužům

Laudat venales, qui vult extrudere merces * Každého otroka chválí ten, kdo chce odbýt svoje zboží

Laus nova nisi oritur, etiam vetus amittitur * I stará sláva zajde, kde nová neschází (Publius Syrus)

Leo a leporibus insultatur mortuus * Když lev je mrtev, začne zajíc dorážet (Publius Syrus, Myšlenky)

Leonia pars * Lví podíl

Leo rugiens circuit, quarens quem devoret * Obchází jak lev řvoucí, a hledá koho by pohltil ( na kom by si vybil vztek)

Levis sit tibi terra * Nechť je ti země lehká

Lex civium dux * Zákon - vůdce občanů (nápis na budově Karolina, vytesaný roku 1687)

Libertas fulvo pretiosior auro * Svoboda je cennější než žlutavé zlato

Libertas inaestimabilis res est * Svoboda je neocenitelná věc

Littera scripta manet * Napsané trvá, (co je psáno, to je i dáno)

Lucri bonus est odor ex re qualibent * Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původ

Lucrum, quod cito acquiritur, cito expenditur * Zisk, který rychle vzrostl, se rychle ztrácí (Rychle nabyl, rychle pozbyl)

Lupus ovium custos * Vlk hlídá ovce ( Kozel zahradníkem)

Luxuriosus adolescens peccat, senex luxuriosus insanit * Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství (Seneca st.)

 

M

Macte animo * Zdar tvému činu ("Macte animo, generose puer, sic itur ad astra!" Vznešený mládenče, zdar tvému činu, tak k hvězdám se kráčí!" Toto pravil bůh Apollo k Aeneovu synovi Ascaniovi po jeho prvním válečném činu. Všeobecně se používá jako povzbuzení a přání zdaru k odvážnému činu (Vergilius)

Magna fuit quondam capitis reverentia * Veliké úctě se kdysi těšila šedivá hlava (Ovidius)

Magna promisisti, exigua video * Sliboval jsi velké věci, vidím však jen nepatrné (Seneca ml.)

Magna venit nulli sine magno fama labore * Nedojde veliké slávy, kdo velkou námahu nezná

Magna inter opes inops * Uprostřed velikého bohatství chudý (Horatius)

Magni nominis umbra * Stín (kdysi) velkého jména (Z Lucanovy charakteristiky Pompeia Velikého, který stářím sešel)

Magnis tamen excidit ausis * Zhynul, však odvážil se velikého činu (Část nápisu na fiktivním náhrobku Faethona, který se odvážil řídit vůz boha Hélia a ztroskotal)

Magnum vectigal est parsimonia * Šetrnost představuje velký příjem

Mala mens, malus animus * Zlá mysl, zlý duch

Malleus maleficarum * Kladivo na čarodějnice (spis inkvizice z roku 1489 proti čarodějnictví)

Manus manum lavat * Ruka ruku myje

Materia * Látka, hmota

Mens immota manet * Neochvějná mysl trvá

Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris * Člověče pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš

Memento mori * Pamatuj na smrt

Memoria minuitur, nisi eam exerceas * Paměť slábne, jestliže ji necvičíš

Mens agitat molem * Duch vládne hmotou (Vergilius)

Mens sana in corpore sano * V zdravém těle zdravý duch

Modus vivendi * Způsob žití, (soužití)

Mors ultima linea rerum * Smrt je poslední hranicí všech věcí

Mulieres longam habent cesariem brevem sensum * Ženy mají dlouhé vlasy, krátký rozum

Murilego mures fiunt absente rebelles * Když kocour není doma, mají myši pré

 

N

Natura * Příroda, rod, přirozenost, povaha, řád

Natura sanat, medicus curat * Příroda uzdravuje, lékař léčí

Ne credas aurum, quidquid resplendet ut aurum * Nevěř, že je všechno zlato, co po zlatě třpytivě září (Není všechno zlato, co se třpytí)

Nemo nostrum sine culpa est * Nikdo z nás není bez viny (Seneca ml.)

Nihil dulcius est ultione * Nic není sladší než pomsta

Nihil est quod emi non possit, si tantum des, quantum velit venditor * Není nic, co by se nedalo koupit, dáš li tolik, kolik prodávající žádá (Cicero, O pozemkovém zákoně)

Nihil est tam volucre quam maledictum: nihil facilius emittitur, nihil citius excipitur, latius dissipatur * Nic není tak nepolapitelné jako pomluva: nic se neujme snáze a rychleji se neuchytí, nic se tak doširoka nerozroste

Nihil novi sub sole * Nic nového pod sluncem

Nomen omen * Jméno, jako (předurčující) znamení

Non multa, sed multum * Ne mnohé, ale mnoho

Non plus ultra * Nic (lepšího) nad to

Nosce te ipsum * Poznej sám sebe

Nulla viro iuranti femina credat * Žádná žena ať nevěří mužovým přísahám (Catullus, Básně)

Numerus clausus * Uzavřený (omezený) počet

Numquam est fidelis cum potente societas * Spojenectví s mocným nikdy není upřímné

 

O

Oblatam occasionem tene * Chop se nabídnuté příležitosti (Cicero)

O tempora, o mores * Jaká doba, takový mrav

Omnia mea mecum porto * Vše své nosím s sebou

Omnia vincit amor * Vše přemáhá láska

Omnis potestas impatiens consortis * Žádná moc nesnese společníka (Walther)

Opes regum corda subditorum * Bohatstvím králů jsou srdce poddaných

 

P

Panem et circenses * Chléb a hry

Parva necat morsu spatiosum vipera taurum * Mrtev je obrovský býk jen po malém kousnuí hada (Ovidius, Léky proti lásce)

Per angusta ad augusta * Přes obtíže ke slávě

Per aspera ad astra * Přes překážky ke hvězdám

Per bona verba venditur mala herba * Řečí medovou nabízí bylinu jedovou (Walther)

Per nefas * Neprávem

Per pedes * Pěšky

Periculum in mora * Nebezpečí v prodlení

Perfer et obdura, multo graviora tulisti * Vydrž a na svém místě stůj, již mnohé a horší jsi snesl (Ovidius, Žalozpěvy)

Pessima sub dulci vipera melle latet * Ze všech nejhorší jed se skrývá pod sladkým medem (Walther)

Plena vita exemplorum est * Život je plný příkladů

Post scriptum * Po napsaném ( po napsání), dodatek

Primo loco * Na prvním místě

Pricipiis obsta * Odporuj počátkům zla (Ovidius)

Pro forma * Pro formu, formálně

Pulvis es et in pulverem reverteris * Prach jsi a v prach se obrátíš

 

Q

Qua vinum influit, refluent decreta bibentis * Kudy se vlévá víno, i tajemství pijáka proudí (Opilý poví vše na sebe i na jiné)

Quae fuerant vitia, mores sunt * Co bývaly hříchy, jsou dnes dobré mravy (Seneca ml.)

Quae facta sunt, non possunt mutari * Co se stalo, nelze změnit

Quaelibet vulpes caudam suam laudat * Každá liška chválí svůj ocas

Quam semel errare, melius bis terve rogare * Lépe než jednou chybit, je dvakrát i třikrát se zeptat (Dvakrát měř, jednou řež)

Quantum oculis, animo procul ibit amor * Tak jako očím, i srdci vzdálí se milostný cit (Sejde s očí, sejde s mysli)

Quem medicamenta non sanat, natura sanat * Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda

Qui bene amat, bene castigat * Kdo dobře miluje, dobře kárá

Qui desiderat pacem, preaparet bellum * Kdo touží po míru, ať připravuje válku (Vegetius, Nárys vojenského umění)

Qiu scribit, bis legit * Kdo píše, dvakrát čte

Quod licet Iovi, non licet bovi * Co je dovoleno Iovovi, neni dovoleno volovi

 

R

Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet * Vzácná je ta šťastná doba, kdy je dovoleno myslet si, co chceš, a říkat, co si myslíš (Tacitus, Dějiny)

Radius * Hůlka, paprsek, poloměr

Rebus in adversis animum submittere noli //Spem retine! Spes una hominem nec morte relinquit * Neklesej na mysli, když je ti někdy nepřízniv osud // Doufej! Jen naděje nevzdá se muž ani ve cvíli smrti (Catonova dvojverší)

Rebus in adversis ostenditur omnis amicus * V neštěstí se ukáže, jaký je kdo přítel (Walther)

Repetitio, mater studiorum * Opakování, matka moudrosti

Res publica est res populi * Republika je věc lidu

Respice finem * Pamatuj na konec

Restituere in integrum * Uvést v předešlý stav

Reti ventos venari * Chytat vítr do sítě (Chytej vítr v poli)

Rumor publicus * Obecný názor, veřejné mínění

 

S

Saepe etiam optime cogitata pessime cadunt * Často špatně končí i nejlepší úmysly

Saepe in magistrum scelera redierunt sua * Často se zločiny vracejí ke svému původci (Seneca ml.)

Sapientiam atquue doctrinam stulti despiciunt * Hlupáci opovrhují moudrosti i učením

Schola * Škola, čas věnovaný studiu, učená debata

Scio me nihil scire * Vím, že nic nevím (Latinský překladvýroku řeckého filozofa Sókrata v Platonově Obraně Sókratově)

Scopae recentiores semper meliores * Novější košťata jsou vždycky lepší (Nové koště dobře mete)

Secundo amne defluit * Pluje s příznivým proudem (Plout po proudu)

Semel pro semper * Jednou provždy

Senatores boni viri, senatus mala bestia * Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma

Sero venientibus ossa * Pozdě přicházejícím kosti

Si iudicas, cognosce, si regnas, iube * Jestliže soudíš, zkoumej, jestliže vládneš, rozkazuj (Seneca ml., Medea)

Sic itur ad astra * Tak se stopá ke hvězdám (Apollón chválí první válečný čin Aeneova syna Iula a prorokuje mu skvělý osud, Vergilius, Aenis)

Simia simia est, etiamsi aurea gestat insignia * Opice zůstává opicí, i když nosí zlaté ozdoby (svině zůstává sviní, by na sobě zlaté sedlo měla)

Solus currens vicit * Jen kdo utíkal, vyhrál (Kdo uteče, vyhraje)

Spes non confunditur * Naději nelze zničit

Status quo * Současný stav

Status quo ante * Předchozí stav

Strabus inter caecos regnat * Šilhavý mezi slepými kraluje (Mezi slepými jednooký králem)

Stultitia est contagiosa * Hloupost je nakažlivá (Walther)

Sui generis * Svého druhu

 

T

Tabida consumit ferrum lapidemque vetustas // ... scripta ferunt annos * Kámen i železo stráví ty zžíravé předlouhé věky // ...napsaná díla uchovají roky

Tabula rasa * Nepopsaný list

Tempus * Čas, doba

Tantum iuris habet unusquisque, quantum potentia valet * Každý má tolik práva, kolik má moci (Kdo má moc, má i právo, Spinoza, Traktát politický)

Tertium non datur * Třetí není dáno, třetí možnost neexistuje

Tu ne cede malis * Neustupuj před zlem

Tu regere imperio populos, Romane memento * Pamatuj Římane, že máš národům vládnout svou mocí (Slova Aeneova otce Anchísa, který v podsvětí vyjeví svému synovi budoucnost Říma, Vergilius, Aeneis)

 

U

Ubi mel, ibi fel * Kde je med, tam je i žluč

Ultimus * Nejvzdálenější, nejzažší

Ultorem ulciscitur ultor * Mstitele pomstí mstitel

Universus * Veškerý, všeobecný, úplný

Utilis * Užitečný, prospěšný, vhodný

 

V

Vacuus * Prázdný, volný

Velox * Pohyblivý, rychlý, hbitý

Velum ventis * Větrům plachtu

Veni, vidi, vici * Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (Caesar)

Verba movent , exempla trahunt * Slova povzbuzují, příklady táhnou

Veritas vincit * Pravda vítězí

Veto * Zakazuji, zákaz (právo veta, učinit neplytným nějaké rozhodnutí)

Vox populi, vox Dei * Hlas lidu, hlas Boží

Vita humana brevis est * Lidský život je krátký